Vitajte v Digitálnom archíve ŠGÚDŠ

Digitalizáciu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky umožnil príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Do elektronickej podoby sa dostanú v priebehu nasledovných rokov milióny strán textu a stotisíce grafických prílohZdigitalizované objekty budú priebežne sprístupňované.

V Geofonde a Ústrednej geologickej knižnici sa nachádza celkovo vyše 100 000 objektov. Ku dňu ukončenia projektu v elektronickej podoby bolo 44 tisíc objektov. Zvyšných cca 65 tisíc objektov bude zdigitalizovaných v rámci udržateľnosti projektu.

Digitalizované objekty tvoria:

Záverečné správy a posudky archívu Geofondu. V aplikácii nájdete naskenované správy od roku cca 1978 do roku 2016, t. j. správy s archívnymi číslami od 50 000 do 95 000. Správy skenované v období pred rokom 2015 (pred spustením projektu, archívne čísla cca 84000-90999) boli preklopené v pôvodnej podobe z predchádzajúceho archívneho systému do nového digitálneho archívu. V rámci skvalitnenia našich služieb budú znova preskenované a nahradené. Dáta do systému získavame okrem skenovania aj vkladaním súborov z odovzdávaných digitálnych nosičov (CD,DVD). Súbory správ zneprístupnených podľa § 19 geologického zákona budú vložené do systému až po uplynutí stanovených lehôt.

Vybrané fondy ÚGK SR. Nachádzajú sa tu dokumenty vydané ŠGÚDŠ, monografie, zborníky, atlasy, odborné články z periodík a zborníkov a časť historických kníh. Digitálny fond obsahuje časopisy: Geologické práce, Slovak geological magazine, Mineralia Slovaca, Nerastné suroviny, Regionálna geológia Západných Karpát, a Západné Karpaty. Počet zdigitalizovaných článkov je 10 500 ks.

 

 Do digitálneho archívu môžete vstúpiť anonymne, alebo ako registrovaný bádateľ.

 

Postup pri registrácii:

V zmysle zákona č. 503/2007 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov  je bádateľ povinný oboznámiť sa s Archívnym poriadkom a Bádateľským poriadkom príslušného archívu a pri práci s poskytnutými údajmi dodržať zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve. V rámci jednotného poplatku 10€/kalendárny rok budete mať k dispozícii služby digitálneho archívu, preukaz na štúdium v archíve a v knižnici ŠGÚDŠ. Pre registráciu je potrebné:  

1. vyplnený formulár „Bádateľský list" priniesť osobne, alebo mailom poslať na adresu , alebo poštou na adresu ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava; 

2. zaplatiť ročný registračný poplatok vo výške 10€ a to buď osobne v pokladni Geofondu, alebo prevodom na účet: 

IBAN: SK37 8180 0000 0070 0039 0960 

Variabilný symbol: 620  

Poznámka: meno a priezvisko bádateľa

 

Ak budú splnené obe podmienky, zašleme Vám na Vašu emailovú adresu prihlasovacie údaje (meno, heslo) a elektronický preukaz, ktorý po vytlačení je platným preukazom pre osobnú návštevu archívu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice. Doklad o zaplatení (faktúra) Vám bude zaslaný elektronicky. Platnosť registrácie je vždy do konca príslušného kalendárneho roka. Ak si želáte vystaviť faktúru na firmu, priložte fakturačné údaje.

 

Dokumenty na stiahnutie:

 

Vzhľadom na to, že na aplikácii sa stále pracuje a snažíme sa ju pre Vás zdokonaľovať, privítame Vaše návrhy a podnety na adrese ,
 

Projekt bol spolufinancovaný prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti a jeho riadiacim orgánom je Úrad vlády SR. 

 

 

 
© 2015 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra